Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů : jméno, příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo ( dále uváděných jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení, marketingovým účelům včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu a to při splnění zákonných podmínek za účelem nabízení obchodu a služeb, kteří je však nesmí předat jiné osobě.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo na poskytnutí předmětné informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V případě shora uvedených pochybností o dodržování práv správcem se může kupující rovněž obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochra 27, Praha 7.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a dále souhlasí se zasílám obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující může kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení dle předcházející věty buď kliknutím na odkaz uvedený v závěru jednotlivého obchodního sdělení, nebo sdělením odeslaným elektronicky na adresu: info@zcstrakovo.cz

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení kupujícího do uživatelské sekce nebo na základě telefonického nebo emailového vyžádání kupujícího u prodávajícího. 12.11. Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze. Informace od kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů číslo 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování osobních údajů

Tímto udělujete souhlas společnosti Zahradní centrum „Strakovo“ s.r.o., IČ: 29291097, se sídlem na ulici Zahradní 459, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávalo tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • IP adresa

Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce a nebo za účelem odpovědi na Váš dotaz. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu jednaní o nabídce, nejdéle 1 rok od Vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

V případě souhlasu bude e-mail, jméno a příjmení zpracováno pro marketingové účely. Tyto údaje budou zpracovány po dobu 3 let.

IP adresu je nutné zpracovat pro účely zajištění bezpečnosti webových stránek. Tento údaj bude zpracován po dobu 3 let.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, a však správce může pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zejména poskytovatele cloudových a hostingových služeb.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.